บุคลากร

ผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม

รองคณบดี

ดร.ธรรมนูญ จิตตรีบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ยวงเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพัทธ์ ใจเยือกเย็น
ดร.เกศนี คุ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา งามเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวริน แสงอาวุธ
นายอวยพร แสงคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี พนมวัน ณ อยุธยา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ วัชรพรรณ
ดร.อุมาพร ยุวชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ณ พัทลุง
รองศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา จารุจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลิสา สุนทรเศวต
ดร.ศิรดา เทียนขาว
นางสาวศรัณญู อินทร์อุริศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุฒิ บุญรักษ์
นางสาวชนิศา เพ็งวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร อินทร์สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำคง
นางสาวศศิวิมล พลายชุม

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ไม่มีรายการ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล วีรพลางกูร
นางสาวศุภินธน์การย์ ระวังวงศา
ดร.มงคล นาฏกระสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษร สวัสดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทัส เพียงธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ สาโรจน์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง

นายธนกฤต มีสมจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชยานนท์ สุทธโส
นายโชติวัฒน์ บุญสวรรค์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

นางสาวอัจฉรา แสงสี
นายสราวุฒิ เขียวพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร เนตรสมบัติผล
นายเดชา ชาติวรรณ
นางสาวชลธี เสมอเชื้อ
นางสาวอัจจิมา แซ่เฮ่ง

สาวิชาพระพุทธอภิธัมมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี แก้วเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลื่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูไทย วันหากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจิตพรรณ อมรปาน

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวัฒน์ หลาวทอง
นายโกเมศ จงเจริญ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

นายสุกิจ ลัดดากลม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี สุทธโธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสชา น้อยสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชษฐ์ สุดใด
นายธีรเดช แพร่คุณธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภพ ประสานตรี
ดร.ada ada

สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

นางสาวรินทร์ลภ้ส ชินวุฒิกุลกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ
ดร.พรรณพัชร์ วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรตา นุ่มเจริญ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบ

นายพีรติ จึงประกอบ
นางสาวเสาวรส พวงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ จันทโรทัย
ดร.วรพรรณ สุรัสวดี
ดร.ณัฐพล อ้นอารีย์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ปิยนันท์ ศรีทองทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ เพ็ชรอาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สุภัทรากุล
อาจารย์พิชญ์สินี ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงศิรนารถ กุศลวงษ์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดร.ศิริวรรณ วิสุทธิรัตนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรวิทย์ วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมชนก ศิริพัชระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทัชพร ปานะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ไชยนิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วณิฎา ศิริวรสกุล
ดร.อัจฉรา ประไพพักตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา เกิดทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ขยันหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลยมน สินหนัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก วิเศษชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิกานต์ อำนวย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ

ดร.อนุวัฒน์ คชวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรศิริ กลั่งเนียม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทองทิพย์
ดร.ภราดร กาญจนสุธรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

ไม่มีรายการ

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทนันท์ แย้มวงษ์
นายกิตติศักดิ์ คงพูน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี กล่อมเมือง

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

ดร.นภัสรพี เดชางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพชร ชลศักดิ์ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ ติบวงษา

อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร บุญญาสถิตย์

พระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติเมธี หงษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.อำพล บุดดาสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เหลาฉลาด

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

นายเสถียรพันธุ์ ขุนมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ผดุงพจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล

สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวชนม์ณภัทร เจริญราช

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุอังคณา ม่วงยัง
นางสาวจันทร์จิรา เทียมสุวรรณ
นางสาวสุมิตรา จิตตะระ

กลุ่มงานวิชาการ

นางสาวรจนา ดวงเนตร
นายภูวิวัฒน์ จันทร์วงษ์
ดร.ศุภโชค มณีมัย

กลุ่มงานการเงิน พัสดุและครุภัณฑ์

นางสาวกัญญารัตน์ อัมภาพร
นางสาวปานหทัย วิทยเมธากุล
นางสาวรุ่งอรุณ ทองน้อย
นางสาวจิราพร มีสถิตย์

กลุ่มงานแผน ประกันและกิจการนักศึกษา

นางงามพิศ อ้อยแดง
นางสาวยุวดี สุขเกษม
นายคฑาวุธ สุรโชติ